Norconsult as v/Knut M. Galta                                                        Oslo 6.februar 2009
Vestfjordgaten 4
1338 Sandvika

 

 

HØRINGSUTTALELSE - VARSEL OM IGANGSATT REGULERINGS-
ARBEID FOR GEITMYRA, gnr/bnr 220/50    

 

 

Geitmyra er hele Oslos felles eie med en hundreårig skolehagetradisjon. I vår tid er Geitmyra i tillegg en unik flerkulturell møteplass rundt parsellhagevirksomheten og ulike organisasjoners aktiviteter. I de siste tiårene har skolehagen stadig vært truet av utbygging til ulike formål. Vi godtar ikke at dette fantastiske området blir ytterligere redusert stikk i strid med politiske signaler fra nesten alle partier om at de grønne lungene skal vernes. Aksjonen ”La skolehagen leve – Vern Geitmyra” har derfor som mål å få området varig vernet og sikret for framtidige generasjoner. Vi er spesielt opptatt av at enda flere barn og unge, barnehager og skoler skal kunne nyttiggjøre seg dette området som del av Kunnskapsløftet og satsingen på daglig fysisk aktivitet, naturvern, miljøbevissthet og kunnskap om sunn ernæring.

 

Vår visjon for området er derfor offensiv og fremtidsrettet. Vi ønsker å utvikle Geitmyra til et kompetansesenter for skolehagevirksomhet og et besøks-, opplevelses- og erfaringssenter for økologi, særlig rettet mot skolene. Med en slik satsing kan området få et betydelig løft som vil ta vare på og videreutvikle det beste ved dagens bruk, samtidig som tilgjengeligheten til området øker kraftig.

 

Vi vil rette oppmerksomheten mot de økonomiske mulighetene som ligger i dagens situasjon med ”krisepakker” til kommunene, der mye tiltrengt arbeid som har ligget på vent nå kan finansieres og utføres. For Geitmyra vil dette kunne bety oppussing/utbedring av gamle bygninger og drivhus, og rehabilitering og innlemming av det gamle fredede huset i nord- østre hjørne i skolehagens areal. Dette huset vil kunne utgjøre besøkssenteret eller deler av det..

 

Aksjonen ”La skolehagen leve – Vern Geitmyra” representerer et stort antall brukere av skole- og parsellhagen, og har tidligere vært representert i kommunens utredningsarbeid om videre utvikling av Geitmyra.

 

 

Varsel om to reguleringsplaner

Ifølge kunngjøringen varsles det to reguleringsplaner. Vi har følgende kommentarer til disse:

 

1.      Videreføre dagens skole- og parsellhagedrift og gjøre området mer allment tilgjengelig: spesialområde bevaring og spesialområde friluftsområde (skolehage, parsellhage)

 

Vi støtter omreguleringen til spesialområde bevaring – skolehage og parsellhage - og mener at denne reguleringen bør gjelde hele dagens område – inkludert det gamle huset m/hage i nord- østre hjørne.

 

Vi støtter ikke forslaget om å gjøre området mer allment tilgjengelig (spesialområde friluftsområde) dersom dette innebærer at området ikke lenger skal være inngjerdet og avlåst utenom åpningstidene. Åpningstidene må imidlertid gjerne utvides slik at området blir tilgjengelig både på ettermiddags- og kveldstid og i helger.

 

Området bør absolutt gjøres mer tilgjengelig, men først og fremst for primærmålgruppen: barn og unge. Da er inngjerdingen en forutsetning for barnas trygghet mht. å skjerme mot stor trafikk rundt hele området. Dersom man ønsker å gjøre området mer allment tilgjengelig, vil det kreve større bemanning og vakthold slik at ikke tilgjengeliggjøringen rammer området negativt og vanskeliggjør dyrking.

 

Reguleringsforslaget og spørsmålet om å åpne området for allmenn tilgjengelighet må ses i sammenheng med en helhetlig finansieringsplan for drift, vedlikehold og vakthold av området. Dette vil måtte omfatte flere kommunale etater.

 

2.      Legge til rette for barnehagedrift: byggeområde for offentlig/ allmennyttig formål

Aksjonen Vern Geitmyra går sterkt imot forslaget om å omregulere deler av Geitmyra til byggeområde for offentlig/ allmennyttig formål. Vi mener at man i denne saken setter barn opp mot barn, og at området har så stor verdi og så stort utviklingspotensial at det er uklok og kortsiktig tenkning å bygge ned deler av det. Å gjøre deler av arealet eksklusivt tilgjengelig for en liten gruppe barn i en barnehage står i sterk motsetning til de ønskene vi har for å åpne området og etablere varierte tilbud til alle byens barnehager og skoler. Vi kan heller ikke se at forslaget er forenlig med de fleste politiske partiers signaler om å bevare grøntområder og grønne lunger i indre by, eller Oslo kommunes Byøkologisk program 2004-2014.

I kunngjøringen fra Eiendoms- og byfornyelsesetaten fremstår det skraverte området som foreslås til dette reguleringsformålet som en uforholdsmessig stor del av Geitmyra – tatt i betraktning at utbyggingen gjelder en 4-avdelings barnehage. En slik regulering vil stjele vesentlige deler av dyrka mark, og vi kan ikke se at det er tatt hensyn til entydige signaler fra bydelsutvalgene Sagene og St. Hanshaugen om at en eventuell barnehageutbygging ikke må fortrenge skole- og parsellhagevirksomhet. I tillegg har bydelene vektlagt utradisjonelle modeller for barnehagedrift, herunder; åpen barnehage, naturbarnehage, barnebondegård og lignende, der det er naturlig å dispensere fra kravet til uteområde- areal. Sagene bydelsutvalg vedtaksførte dessuten at en eventuell barnehage må etableres i områdets sydlige hjørne for ikke i for stor grad å fortrenge dagens skole- og parsellvirksomhet.

 

 

VISJON for videre utvikling av Geitmyra:

 

 

 

Etablering av et økologisk besøkssenter og kompetansesenter for skolehage:

-         Utvikling av pedagogiske tilbud til alle Oslo- skolene knyttet til læreplaner for Kunnskapsløftet med vekt på miljøvern, dyrking, økologi, mat- produksjon og – tilberedning (etter modell av Oslo Sjøskole som har 3-dagers ”sjøvett”- tilbud til alle ungdomsskoler)

-         Utvikling av tilsvarende tilbud til barnehagene og til skolefritidsordningene

-         Utarbeiding av pedagogisk materiell tilpasset læreplanen og dagens behov

-         Praksisarena for lærerstudenter og studenter innenfor andre aktuelle fagområder

-         Kurstilbud på ettermiddags- og kveldstid og i helger for parselldyrkere og andre interesserte

-         Økologisk kafé – åpen i helgene

-         Besøkssenteret kan etableres i den gamle bygningen i områdets nord- østre hjørne

 

Daglig fysisk aktivitet i skolen:

Det foregår nå en fornyet satsing på daglig fysisk aktivitet i skolen, og i budsjettet for 2009 har Kunnskapsdepartementet lagt frem forslag om å legge inn to nye timer pr. uke til fysisk aktivitet. Det er et mål at aktiviteten skal være allsidig og omfatte alle grupper av barn. Skolehagen har potensial til å utvikle aktiviteter som representerer et tilskudd til mer tradisjonelle kroppsøvings- aktiviteter, og vil derfor kunne møte behovene i flere elevgrupper, eksempelvis jenter med innvandringsbakgrunn som i liten grad oppsøker organisert idrett. Utvidet bruk av skolehagen som uteområde for lek og fysisk aktivitet vil bety mer allsidig bruk av området, både sommer og vinter. Det er av stor betydning at den daglige fysiske aktiviteten kan foregå mest mulig utendørs. Dette er en utfordring for sentrums- skolene, men kan realiseres for mange av skolene i de tettest befolkede bydelene fordi de ligger i gangavstand til Geitmyra.

 

Geitmyra feirer i år 100-års jubileum. Allerede fra starten av var Geitmyra hjerte og sentrum for all skolehagevirksomhet i Kristiania. I 1909 ga kommunen tillatelse til at deler av området kunne benyttes til skolehager for skolene på Møllergata, Foss, Bolteløkka, Lilleborg, Sagene og Grünerløkka. Fortsatt er disse – og flere andre skoler og barnehager – aktive brukere av skolehagen. Geitmyra er i dag Norges eldste eksisterende skolehage og utgjør en fantastisk oase midt mellom de tettest befolkede bydelene i Oslo - Sagene, Grünerløkka og St. Hanshaugen. Området har vært i kontinuerlig drift som skolehage/parsellhage og er både veldrevet og godt utnyttet – til tross for mange rykter om at deler av området ligger brakk. Kombinasjonen skolehage – parsellhage er ideell i den forstand at området brukes av mange mennesker fra tidlig morgen til sein kveld og i alle helger og ferier i hele dyrkingssesongen (mars/april – oktober/november). I tillegg brukes området på vinterstid til lek. Geitmyra er fortsatt ”skolehagesentral” for øvrige skolehager i Oslo.

 

 

Konklusjon

Geitmyra med sine 42 da. gir rom for både aktiv læring og lek. Å komme inn på området er som å gå inn i en annen verden – som å være ”på landet” midt i byen! Det er betydelige helsegevinster ved en slik opplevelse. Mindre arealer kan ikke fremkalle samme opplevelse, særlig fordi hagen er omgitt av sterk trafikk på alle kanter. Slik sett er størrelsen i seg selv en betingelse for det mangfold som hagen representerer, og vi vil derfor sterkt advare mot å gripe inn i dette området slik forslaget til reguleringsplan innebærer når man vil regulere til byggeområde for offentlig/ allmennyttig formål.

Geitmyra må bevares som skole- og parsellhage i sin helhet, og Oslo kommune bør nå gripe anledningen til å utvikle området i tråd med visjonene skissert ovenfor. Geitmyra skolehage vil da kunne bli en viktig aktør for å nå miljømålene som kommunen har satt seg, og Oslo vil få et økologisk senter som andre kommuner kan misunne oss. Ved å ta noen riktige grep nå vil vi kunne høste store gevinster i mange år – og i mange generasjoner - fremover.

 

 

 

 

 

 

Med hilsen

 

 

 

Signe Kalsnes

_______________________________________

Aksjonen ”La skolehagen leve – Vern Geitmyra”