Til:        Sagene bydelsutvalg

Fra:      Signe Kalsnes, Driftstyreleder ved Sagene skole og

medlem i aksjonsgruppa for vern av Geitmyra

                                                                                               

Oslo 27.5.04

 

 

Vedrørende utbyggingsplaner for Geitmyra skolehage

 

 

Brukerne av Geitmyra kjenner seg ikke igjen i Horntvedts beskrivelse av området.

Vi spør om det bedrives bevisst desinformasjon?

           

 

Også for å hindre hærverk og tyveri

 

Åpent for alle mellom 9 -16 på hverdager og ofte utover dette i dyrkingssesongen.

Det er et mål for aksjonskomiteen og øvrige brukere å øke tilgjengeligheten, for å kunne dele denne oasen med flere. (eks.: bydelskafé i helgene, har vært tema). Aksjonskomiteen vil gjerne komme i dialog med bydelsutvalgene (Sagene + St.hanshaugen) om dette.

 

 

Alle ligger i bydel Nordre Aker, utenfor Ring 3 – og ikke i de tre bydeler de fleste av dagens brukere av Geitmyra kommer fra (Sagene, Grünerløkka, St. Hanshaugen)

En aktiv skolehage er avhengig av nærhet mellom skole og skolehage – erfaringen dokumenterer dette i bl.a. boken som ble utgitt i anledning 75-årsjubileet til Oslo skolehager. En nedbygging av Geitmyra – som i dag er driftsentral for alle skolehager i byen -  kan føre til svekket tilbud også andre steder.

 

 

Argumenter for bevaring av Geitmyra:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                               http://www.shdir.no/index.db2?id=1896
 
               http://www.shdir.no/index.db2?id=8589
 
http://odin.dep.no/hd/norsk/aktuelt/taler/statsraad_b/042071-990060/index-dok000-b-n-a.html      
        
        http://www.dagbladet.no/dinside/2002/08/12/345778.html
                                      
·        Bydelene Sagene, Grünerløkka og St.hanshaugen er iflg.Statistisk årbok for Oslo, 2003 de tre tettest befolkede bydelene i Oslo. Samtidig er det også i disse bydelene (med unntak av bydel Helsfyr Sinsen) at boligproduksjonen er størst.


 

 Areal og befolkningstetthet –                                        Antall igangsatte boliger 2002,
innbyggere pr. daa i bydelen pr.01.01.03                       antall_(gj. snitt  2700 pr. år)____                        
 
Bydel Sagene:                            9.26                                  Sagene-Torshov:                               441              
Bydel Grünerløkka:                   7,61                                  Grünerløkka-Sofienberg:                  327
Bydel St.hanshaugen:              7,36                                  St.hanshaugen-Ullevål:                    194
                                                                                              Helsfyr-Sinsen:                                  302
                                      Øvrige bydeler – under 133 boliger     

 

 


·        Fra Byøkologisk program 2004-2014:

”Tilgangen på ubebygde arealer og grøntområder er ulikt fordelt i byen, og de fleste bydelene har mistet noe grøntareal de senere år” (Byøkologisk progr. 2004-2014, s.11)

Visjon nr 3. Byrådet vil at Oslo skal bevare og styrke sin blågrønne struktur

Byrådet vil bevare de grønne åsene og marka rundt byen, øyene i fjorden, parker og friområder i byggesonen, og sikre elvene og grøntområder langs disse slik at de kan fremstå som sammenhengende blågrønne drag i byen. Oslo vil tilrettelegge for økt friluftsliv, mosjon og naturopplevelse. Oslo vil ta vare på og utvikle en levedyktig grønnstruktur som grunnlag for det biologiske mangfoldet.

 

Delmål 3.2

”Regulerte friområder og andre viktige natur- og rekreasjonsområder i byggesonen skal beholdes.”

 

Delmål 4.3

”Skolene bør søke å legge deler av undervisningen utenfor skolen, i nærmiljøet, på steder med interessante bygninger/-anlegg/ biotoper i kulturhistorisk og miljømessig sammenheng i byen for øvrig, og i naturen. Alle skoler bør ha "uteskole" som fast tiltak i sin miljøundervisning. …..”

 

Visjon nr 5. Byrådet vil at Oslo kommune skal samarbeide med byens borgere og byens næringsliv i arbeidet for et bedre bymiljø.

Byrådet mener at et godt bymiljø er en fellesoppgave for hele bysamfunnet, og det er mindre ressurskrevende å forebygge enn å reparere. Mye kan oppnås gjennom holdningsskapende og veiledende tilrettelegging samt dialog med befolkning, næringsliv og frivillige organisasjoner. Medvirkning, samarbeid og aktiv kommunikasjon vil etter byrådets syn være viktige ledd i dette arbeidet.

 

Delmål 1.4

”Øke arealet til bruk for skole- og parsellhager, og stimulere borettslagene til å etablere parsellhager på egen grunn.”