Plan- og bygningsetaten                                                                  

postmottak@pbe.oslo.kommune.no                                      Oslo 14.mai 2010

 

 

 

Høringsuttalelse – Ring 2 Blindernveien – Vogtsgate

Begrenset høring

 

 

Aksjonen ”La skolehagen leve – Vern Geitmyra” arbeider for å styrke skolehagevirksomhet i realiseringen av Kunnskapsløftet og som del av daglig fysisk aktivitet for elevene. Aksjonen representerer et stort antall brukere av skole- og parsellhagen på Geitmyra i Oslo – Norges største og eldste skolehage - og har tidligere vært representert i Oslo kommunes utredningsarbeid om videre utvikling av Geitmyra. Aksjonen arbeider for varig vern av Geitmyra skole- og parsellhage, og for etablering av et nasjonalt kompetansesenter for økologi og skolehagevirksomhet på Geitmyra – i tilknytning til Naturfagsenteret v/Universitetet i Oslo.

 

 

Vi viser til vår tidligere høringsuttalelse i denne saken – datert 29.7.09 – der vi bl.a. konkluderte med følgende:

 

Vi kan ikke – med henvisning til reguleringsplanens estetiske målsetting - se nødvendigheten av eller fornuften i å ødelegge både deler av hagen og hele det sammenhengende grønne beltet som skolehagen utgjør mot Ring 2, for deretter å erstatte dette beltet med en ny trerekke!

 

Vi registrerer at det reviderte planforslaget innebærer at inngrepet i Geitmyra skolehage reduseres fra 8 til 4 meter. Allikevel kan vi fortsatt ikke se at det ut fra planens målsetting, og skolehageområdets verdi som grøntområde, kan forsvares noen form for inngrep i skolehagen.

 

Faktisk må vi stille spørsmål ved om de ansvarlige for planforslaget har vært på befaring på området og sett med egne øyne det sammenhengende beltet grønn vegetasjon – hekk, busker og trær – som i dag innrammer skolehagen mot Griffenfeldtsgate?

 

 

Selv ved et inngrep på 4 meter vil konsekvensene være ødeleggelse av hagens interne infrastruktur: det sammenhengende grønne beltet som i dag skjermer for trafikkstøy og - forurensning blir borte, indre vei må flyttes inn på det som i dag er dyrka mark, og en rekke gamle frukttrær må fjernes (!) – alt for å plante en ny trerekke.

 

Det er – slik reguleringsforslaget viser – verken mulig å utvide deler av Ring 2 eller plante sammenhengende trerekker pga eksisterende bygninger. Vi ser av planforslaget at alléen forbi Arkitekt Rivertzplass er redusert betraktelig for at vegstrekningen skal møte eksisterende plassdannelser, og vi har ingen forståelse for at dette prinsippet ikke kan gjennomføres helt opp til Kierskowsgate. Samme prinsipp synes å være gjeldende mellom Sognsveien og Ullevålsveien, der alléen er totalt fraværende.  Vi etterlyser en nærmere begrunnelse for hvorfor områder som i prinsippet har samme funksjon mot gatebildet behandles ulikt, og vi opplever dette som en diskriminering av det området som skolehagen utgjør, - et område som har mye større bruksverdi for byens innbyggere i forhold til de ovenfor omtalte områdene.

Forslaget er dermed med på å signalisere at skolehagen er et mindre viktig område som kan ofres når andre hensyn tilsier det.

 

Aksjonen Vern Geitmyra går sterkt imot forslaget om å ta deler av Geitmyra for å etablere ny gang- og sykkelvei og ny tre- rekke. Vi ber nok en gang om at planene for strekningen Kierschows gate – Uelandsgate omarbeides slik at skolehageområdet forblir urørt.

 

Samtidig viser vi til Bystyrets vedtak (protokoll av 11.11.2009 sak 328) vedrørende varsling ved nedbygging av skole- og parsellhager, og Bystyrets brev til Plan og bygningsetaten der etaten bes om å fastsette varslingsrutine for byggesaker når skole- og parsellhager berøres av utbyggingsprosjekter. Vi forutsetter at slik varsling blir iverksatt dersom PB opprettholder forslaget om å annektere Geitmyras areal og fjerne hele det grønne beltet som i dag vokser langs skolehagen mot Griffenfeldtsgate.

 

Det er i dag et økende press på skolehagearealene og de grønne lungene i byen. Som en følge av dette har Bystyret – gjennom Oslo kommunes byøkologiske program - vedtatt å øke arealet til skole- og parsellhager.  Dette bør også PB ta hensyn til i sine planer, noe som virker logisk og gjennomførbart når forslagsstillers faglige begrunnelse innebærer at … Parkmessige tiltak gjennomføres så mye som mulig i samspill med omgivelsenes bebyggelse og grønne innslag

 

 

Med hilsen

 

Signe Kalsnes

_______________________________________

Aksjonen ”La skolehagen leve – Vern Geitmyra”

 

 

Kontaktadresse: 

Signe Kalsnes

Mobil: 9168 4546

e-post: signe.kalsnes@nmh.no