Plan- og bygningsetaten                                                                     

postmottak@pbe.oslo.kommune.no                                       Oslo 2. juli 2009

 

 

HØRINGSUTTALELSE - FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN

Bydel St. Hanshaugen / Bydel Sagene: Ring 2 mellom Blindernveien og Vogts gate - saksnummer 199906574.

 

 

Aksjonen ”La skolehagen leve – Vern Geitmyra” arbeider for å styrke skolehagevirksomhet i realiseringen av Kunnskapsløftet og som del av daglig fysisk aktivitet for elevene. Aksjonen representerer et stort antall brukere av skole- og parsellhagen på Geitmyra i Oslo – Norges største og eldste skolehage - og har tidligere vært representert i Oslo kommunes utredningsarbeid om videre utvikling av Geitmyra. Aksjonen arbeider for varig vern av Geitmyra skole- og parsellhage, og for etablering av et nasjonalt kompetansesenter for økologi og skolehagevirksomhet på Geitmyra – i tilknytning til Naturfagsenteret v/Universitetet i Oslo.

 

 

Vi har lest forslaget til reguleringsplan med interesse, og støtter grunntanken i forslaget om å omregulere området for å bedre estetikk, fremkommelighet og sikkerhet. Vi merker oss at den estetiske opprustingen er spesielt knyttet til bevaring og reetablering av trerekkene som danner Kirkeveiringens grønne preg.

 

Ut over dette har Aksjonen ”La skolehagen leve – Vern Geitmyra” følgende kommentarer til planforslaget:

 

Verneinteresser

PBE sier i sin saksfremstilling at verneinteressene i området i første rekke knytter seg til bygninger langs veistrekningen og mindre til selve veianlegget. Som en fremtredende allé-gate vil vegetasjonen langs Kirkeveiringen være verneobjekter. Vi vil spesielt vektlegge behovet for å verne skolehageområdet på strekningen mellom Kierschows gate og Uelandsgate, herunder det tette, grønne beltet av hekk, busker og trær som følger inngjerdingen av skolehagen på hele strekningen langs Griffenfeldtsgate.

Barns interesser

PBE sier i saksutredningen at det ikke finnes områder for lek og opphold innenfor planområdet. Dette er feil siden det planlegges å ta en vesentlig del av skolehagen til reguleringsformålet. Iflg. forslagsstillers fremstilling vil det dreie seg om inntil 6 meter av skolehagen, med den konsekvens at dyrkingsareal reduseres, og at denne delen av hagens 100-årige infrastruktur -m/gangveier, frukttrær og original redskapsbod tilhørende Bolteløkka skole - blir ødelagt. I tillegg ødelegges et sammenhengende belte grønn vegetasjon – hekk, busker og trær – som i dag innrammer skolehagen mot Griffenfeldtsgate.

 

Interessemotsetninger

PBE sier at det ikke er registrert interessemotsetninger av betydning i forbindelse med planarbeidet. Fra de første høringene i saken (2001 og 2003) og frem til i dag har det imidlertid skjedd mye som gjør det nødvendig å innta en svært restriktiv holdning til mulige inngrep i Geitmyra skolehage. I 2004 avdekket vern-Geitmyra-aksjonen planer om å bygge ned hele skolehageområdet med 450 boliger, – planer som var hemmeligholdt og datert flere år tilbake uten at de var kommet offentligheten for øre. Deretter er det lagt frem forslag til reguleringsplan som inkluderer barnehageutbygging. Denne saken er fortsatt under behandling, og kan - på samme måte som forslaget til Ring 2 reguleringen - resultere i reduksjon av dyrkingsarealer og ødelagt infrastruktur, både mht. alleer av frukttrær, gangveier og originale redskapsboder. I PBEs arkivsystem har denne saken journalnr. 200806836.

 

Det er også av betydning for saken

-         at Kunnskapsdepartementet har innført en times fysisk aktivitet hver dag som del av skoledagen. For sentrumsskolene i de tettest befolkede bydelene rundt Geitmyra vil skolehagearealet som helhet være viktig og nødvendig for uteaktiviteter, lek og fysisk utfoldelse – sommer som vinter.

-         at Utdanningsetaten i Oslo har varslet sterkere satsing på skolehage som del av utviklingen av Aktivitetsskolen i Oslos grunnskoler

-         at skolehagen utgjør en del av den nasjonale satsingen på Den naturlige skolesekken, og medvirker til økt bevissthet om bærekraftig utvikling og økt miljøengasjement hos elever og lærere i grunnskolen. Skolehagevirksomhet knyttes naturlig til flere fag i Kunnskapsløftet og gir undervisningen en praktisk og utøvende dimensjon

-         at det foreligger forslag fra Aksjonen ”La skolehagen leve – Vern Geitmyra” til Kunnskapsdepartementet om opprettelse av et nasjonalt kompetansesenter for økologi og skolehagevirksomhet, i tilknytning til Naturfagsenteret v/Universitetet i Oslo

-         at det arbeides med planer om et matkultursenter for barn i tilknytning til Geitmyra

-         at det er flere års ventelister for folk som ønsker å leie en parsell til dyrking

-         at samfunnets oppmerksomhet rundt verdien av dyrkbar matjord er stadig stigende, samtidig som det er et økende press på skolehagearealene og de grønne lungene i byen

-         at bystyret – gjennom Oslo kommunes byøkologiske program - har vedtatt å øke arealet til skole- og parsellhager.   

 

Alle disse forholdene tilsier at grønne lunger behøver et sterkere vern, og at arealene til skole- og parsellhager bør økes snarere enn reduseres.

 

Geitmyra skolehage

Geitmyra skolehage feirer i år 100-års jubileum som landets eldste og største skolehage. Hagen har en estetisk utforming med alleer av frukttrær, gangveier, redskapsboder og parkanlegg som ikke har blitt endret gjennom disse årene. Med sine 42 da. gir skolehagen rom for både aktiv læring og lek. Å komme inn på området er som å gå inn i en annen verden – som å være ”på landet” midt i byen! Det er betydelige helsegevinster ved en slik opplevelse. Mindre arealer kan ikke fremkalle samme opplevelse, særlig fordi hagen er omgitt av sterk trafikk på alle kanter. Slik sett er størrelsen i seg selv en betingelse for det mangfold som hagen representerer, og vi vil derfor sterkt advare mot å gripe inn i dette området slik forslaget til reguleringsplan innebærer. Verdien av - og de estetiske kvalitetene ved - hele dette området er dermed meget stor, og terskelen for å endre eller redusere området bør være tilsvarende høy.

 

Vi kan ikke – med henvisning til reguleringsplanens estetiske målsetting - se nødvendigheten av eller fornuften i å ødelegge både deler av hagen og hele det sammenhengende grønne beltet som skolehagen utgjør mot Ring 2, for deretter å erstatte dette beltet med en ny trerekke!

 

Det er neppe mulig å utvide mange andre deler av Ring 2 med så mye som 6 meter i bredden, slik tanken er for skolehagestrekningen. Forslaget er dermed med på å signalisere at grønne lunger er mindre viktige og derfor kan ofres når andre hensyn tilsier det. Vi kan ikke akseptere den inngripen i skolehagearealet som planen beskriver.

 

Aksjonen Vern Geitmyra går sterkt imot forslaget om å ta deler av Geitmyra for å etablere ny gang- og sykkelvei og ny tre- rekke. Vi ber om at planene for strekningen Kierschows gate – Uelandsgate omarbeides slik at skolehageområdet forblir urørt.

 

En omarbeiding av planene vil være i tråd med PBE`s foreløpige konklusjon om at de miljømessige aspektene søkes ivaretatt ved bl.a. å foreslå omfattende trebeplantning som skal knytte sammen til eksisterende grøntstruktur av trær og parkdrag. I denne sammenhengen må hele Geitmyra- området anses som grøntstruktur av trær og parkdrag som må bevares og integreres i den grøntstrukturen som Ring 2 vil utgjøre.

 

Av forslagsstillers saksfremstilling fremgår det at reguleringsplanen forholder seg til en del overordnede føringer slik som Kommunedelplan 8, Grøntplanen, vedtatt av bystyret 15. desember 1993. Denne planen skal bidra til å sikre og bevare økologiske verdier, grønne arealer og byens grønne karakter. Samtidig vet vi at arealet til skole- og parsellhager er blitt betydelig redusert gjennom de siste 20 årene. I 1989 utgjorde Oslos skole- og parsellhager ca. 180 dekar. I dag er det bare 95 dekar som fortsatt er i bruk til dette formålet, og flere av dagens skole- og parsellhager er truet av nedbygging - til tross for at disse utgjør mindre enn to promille av byens areal innenfor utbyggingssonen og at bystyret – gjennom Oslo kommunes byøkologiske program - har vedtatt å øke arealet til skole- og parsellhager. 

 

Forslagsstillers faglige begrunnelse innebærer bl.a. at … parkgatepreget styrkes ved at ringens arkitektoniske form og grønne karakter forsterkes. Plasser og karakteristiske strekninger fremheves. Parkmessige tiltak gjennomføres så mye som mulig i samspill med omgivelsenes bebyggelse og grønne innslag.

 

Dette mener vi er svært positivt, og må innebære at man i den videre prosessen omarbeider de foreliggende planene for strekningen Kierschows gate – Uelands gate, slik at ikke skolehagen mister noe av sitt nåværende areal.

Vi viser også til aksjonens høringsuttalelse - inkludert en lang rekke støtteerklæringer fra skoler og organisasjoner - vedr. Varsel om igangsatt reguleringsarbeid for Geitmyra, gnr/bnr 220/50, og til aksjonens forslag om å etablere et nasjonalt kompetansesenter for økologi og skolehagevirksomhet på Geitmyra, - se www.vern-geitmyra.no

 

 

Til slutt en liten kommentar om sykkelfelt- plasseringen

Ifølge planskisser i saksutredningen er sykkelfeltet tenkt lagt inntil veibanen – utenfor trerekka og fortauet, i bredde på ca. 1,5 meter. Vi har fått kommentarer fra syklister som daglig sykler langs Ring 2 om at dette vil fungere dårlig. Svært mange syklister bruker i dag fortauet fremfor sykkelstripa i veibanen – først og fremst av sikkerhetsmessige grunner, men også for å skape avstand til eksosutslippet fra trafikken - det er særlig ubehagelig å sykle tett på bussene i kollektivfeltet. Vi mener at det også vil bli slik at syklistene velger fortauet fremfor sykkelfeltet med den nye løsningen, særlig fordi fortauene blir så brede. Vi spør derfor om det ikke vil være lurere å legge sykkelfeltet sammen med fortauet og skille både sykkelfelt og fortau fra veibanen med trerekka? Det vil kanskje kunne spare noe plass, og i hvert fall oppleves som en tryggere løsning for syklistene.

 

 

Aksjonen ”La skolehagen leve – Vern Geitmyra” ønsker å komme i dialog med de ansvarlige for den videre prosessen med å omregulere Ring 2 i området langs Geitmyra.

 

 

Med hilsen

 

Signe Kalsnes

_______________________________________

Aksjonen ”La skolehagen leve – Vern Geitmyra”

 

 

Kontaktadresse: 

Signe Kalsnes

Mobil: 9168 4546

e-post: signe.kalsnes@nmh.no