Fra: Signe Kalsnes
Sendt: 17. februar 2009 18:30
Til: 'miljovernministeren@md.dep.no'; 'bvs@kd.dep.no'; 'bard-vegar.solhjell@kd.dep.no'; 'postmottak@hod.dep.no'
Kopi: 'inger-ashild.by@nih.no'
Emne: Geitmyra skolehage - nasjonal satsing?

 

Til

Kunnskapsminister Solhjell

Miljøvernminister Solheim

Helseminister Hanssen

 

 

Geitmyra skolehage – nasjonal satsing?

Geitmyra er hele Oslos felles eie med en hundreårig skolehagetradisjon. I de siste tiårene har skolehagen stadig vært truet av utbygging til ulike formål. Vi godtar ikke at dette fantastiske området – og mange flere skolehagearealer - blir redusert stikk i strid med politiske signaler fra nesten alle partier om at de grønne lungene skal vernes. Aksjonen "La skolehagen leve – Vern Geitmyra" har derfor som mål å få området varig vernet og sikret for framtidige generasjoner. Vi er spesielt opptatt av at enda flere barn og unge, barnehager og skoler skal kunne nyttiggjøre seg dette området som del av Kunnskapsløftet og satsingen på daglig fysisk aktivitet, naturvern, miljøbevissthet og kunnskap om sunn ernæring.

 

Dette må vel være noe for dere?

 

Vår visjon for området er offensiv og fremtidsrettet og omfatter satsinger som hører hjemme i alle 3 departementene:

·         Å utvikle Geitmyra skolehage til et besøks- opplevelses- og erfaringssenter for økologi, særlig rettet mot skolene

·         Å utvikle Geitmyra skolehage til et nasjonalt og lokalt kompetansesenter for skolehagevirksomhet

·         Å utvikle Geitmyra til et attraktivt uteområde – sommer som vinter - for skolene i Oslos tettest befolkede bydeler  - i satsingen på daglig fysisk aktivitet

 

Geitmyra er i dag Norges eldste eksisterende skolehage og er fortsatt "skolehagesentral" for øvrige skolehager i Oslo. Området har vært i kontinuerlig drift som skolehage/parsellhage i 100 år, og utgjør en fantastisk oase midt mellom de tettest befolkede bydelene i Oslo - Sagene, Grünerløkka og St. Hanshaugen.

 

Geitmyra- saken er aktualisert av omreguleringsvarsel og planer om barnehageutbygging. Vi ønsker derimot en nasjonal – og lokal - satsing på skolehagevirksomhet som del av skolens opplæring, integrering av daglig fysisk aktivitet og barn og unges oppvekstvilkår. I vedlegget finner dere mer om saken.

 

Vi ønsker å komme i dialog med dere om hvordan en videre utvikling av dette fantastiske skolehageområdet kan vise vei i en nasjonal satsing på barns opplæring og kunnskap om fysisk aktivitet, naturvern, miljøbevissthet og sunn ernæring

 

Vi håper å høre fra dere!

Med hilsen

 

 Signe Kalsnes

 

www.vern-geitmyra.no

signe.kalsnes@nmh.no

mobil 9168 4546