Oslo 12.10.2004

 

Til: Byrådsavdeling for byutvikling         Saksnr.: 200401731-25

 

Tilbakemelding om Utvikling av Geitmyra.

 

Vi er glade for at planene om boligbygging på Geitmyra er skrinlagt og vi vil gjerne bidra i en prosess for å styrke og videreutvikle Geitmyra skolehage. Generelt slutter vi oss til konklusjonen i rapporten

”Geitmyra Skolehage - Stedskvaliteter og utviklingsmuligheter” som er utarbeidet på oppdrag av skoleetaten. I konklusjonen sies det bl.a. at Den viktigste og høyest prioriterte målsettingen for Geitmyra i fremtiden bør være å bevare og opprettholde de kvaliteter som Geitmyra har i dag, og å videreutvikle og tilrettelegge området  for skolene og for å øke skolenes bruk. Det anbefales derfor at hele området fortsatt benyttes som i dag - til skolehage og parselldyrking, og at inngjerdingen av området opprettholdes.” Vi ønsker også tiltak som øker tilgjengeligheten for allmennheten og understreker at slike tiltak må finansieres gjennom friske midler utover nødvendige tiltak til generell drift og styrking av skolehagevirksomheten .

Nedenfor er en punktvis oppsummering av konkrete tiltak som vi ønsker gjennomført:

 

  1. Generell drift:

Etter mange år med driftsmidler på et minimumsnivå må drift og vedlikehold varig styrkes: Spesielt vil vi framheve: Utbedring av vanningsanlegg, innkjøp av redskap, komposteringsopplegg, søppelhåndtering, opprusting og øking av drivhuskapasitet, revitalisering av drivbenkområdet, bygningsvedlikehold, skjøtsel av frukttrær.

 

  1. Styrking av skolehagevirksomheten.

Styrking av det pedagogiske tilbudet. Få skolehagen inn i læreplanen. Økt bruk av skolehagen i undervisningen og av SFO.  Oppholds-, undervisnings- og spiserom for skoler, barnehager og andre besøkende grupper. Ta i bruk skolehagens fulle potensiale i forbindelse med det som sies om fysisk aktivitet i ”St.meld.30 (2003-04): Kultur for læring”. Etablering av nettsted til bruk for skolene; kan evt. være en videreutvikling av dagens nettsted www.vern-geitmyra.no.

 

  1. Omregulere Geitmyra til spesialområde bevaring/skolehage for å sikre varig vern.

 

  1. Økt tilgjengelighet.

-          Utvidede åpningstider. Krever vakthold. Evt. fast vaktmesterbolig kan være ledd i dette.

-          Arrangere flere åpne arrangementer i løpet av året.

-          Opprusting og tilrettelegging i fellesområdene.

-          Minibondegård.

-          Økt vinterbruk. Ski, bål, grilling,…

 

 

 

 

Vennlig hilsen aksjonen ”La skolehagen leve – vern Geitmyra”

 

 

v / Signe Kalsnes, Marianne Johnsen og Per Halvor Tryggeseth

www.vern-geitmyra.no