Oslo 16.09.2006

 

 

Forslag angående barnehagevirksomhet på Geitmyra.

 

Geitmyra skolehage er landets eldste skolehage og har vært i kontinuerlig drift i snart hundre år. Anslagsvis 100 000 oslobarn har trådt sine barnesko her.  I vår tid er Geitmyra i tillegg en vellykket flerkulturell møteplass rundt parsellhagevirksomheten og ulike organisasjoners aktiviteter. Området er en grønn lunge med fantastiske framtidsmuligheter midt i Oslos og Norges tettest befolkede område. Aksjonen La skolehagen leve – vern Geitmyra vil sette alt inn på å sikre og videreutvikle dette området i sin helhet også for kommende generasjoner.

 

I forbindelse med bydel St. Hanshaugens planer om å bruke store deler av området til barnehageutbygging har vi følgende konkrete forslag:

 

 

1.    Besøkssenter

Vi ønsker etablering av et besøkssenter med nødvendige pedagogiske ressurser for å gjøre Geitmyra enda bedre egnet til å ta i mot jevnlige besøk fra barnehager og skoler fra hele Oslo. Et slik senter vil også kunne bidra til å gjøre det lettere for barnefamilier og andre å besøke Geitmyra på ettermiddager og i helger. I planleggingen av et slikt senter bør man søke råd fra alle de barnehagene og skolene som allerede i dag bruker Geitmyra.. Besøkssenteret må ikke anlegges på oppdyrket mark men helst i tilknytning til eksisterende bygningsmasse. Senteret må blant annet inneholde undervisningsrom og kjøkken for å lage mat av ”markens grøde”. En liten barnebondegård  kan også innpasses i besøkssenteret.

 

2.    Naturbarnehage i tilknytning til besøkssenteret.

Vårt primære standpunkt er at en grønn lunge som Geitmyra ikke skal brukes til barnehageutbygging. Særlig fordi dette området allerede i dag er alle Oslobarns felles eiendom. For å bidra til å avhjelpe den vanskelige barnehagesituasjonen i St. Hanshaugen bydel er aksjonen likevel åpen for at det etableres en friluftsbarnehage med maks. 2 storbarnsavdelinger i tilknytning til besøkssenteret. Ved at den samlokaliseres med besøkssenteret kan man dele på areal, bygninger og  pedagogiske ressurser og sikre at barnehagen glir inn i og beriker det eksisterende miljøet på Geitmyra. En barnehage med slik størrelse og profil trenger ikke et stort inngjerdet område. Den kan ta i bruk skolehagen som den er i sine daglige aktiviteter og unngå de mest støy- og forurensningsbelastede områdene. Vi minner om at det ikke er sikkert at Omsorgsbyggs ”Alternativ 1” uansett vil kunne la seg gjennomføre på grunn av luft- og støyforurensning. Velferdsetaten har uttrykt alvorlige betenkeligheter angående forurensningsforholdene.

 

3.    Helhetlig plan for Geitmyra

Vi krever at det utarbeides en helhetlig plan for bevaring og videreutvikling av Geitmyra. Planarbeidet må ledes av skoleetaten og sentrale aktører som aksjonen ”La skolehagen leve – Vern Geitmyra”, parsellhagelaget og de nærmeste bydelene må inkluderes i planarbeidet.  Etablering av besøkssenter og evt. friluftsbarnehage må inngå i denne planen og bydel Sagenes forslag om gjenbruksstasjon på området og Statens veivesens ønske om utvidelse av Griffenfeldts gate på bekostning av skolehagen må også tas opp i en slik helhetlig vurdering. Vi kan ikke godta at Geitmyra stykkes opp og reduseres ved at areal stadig avgis til ulike formål. Området må nå reguleres til skole- og parsellhagevirksomhet og gis varig vern. Tiltak som barnhage og gjenbruksstasjon kan bare innpasses dersom de utformes slik at de er forenlig med og beriker hovedformålet med området.  

 

 

 

 

                  Signe Kalsnes og Per Halvor Tryggeseth

                        for aksjonen ”La skolehagen leve – vern Geitmyra”

 

                        http://www.vern-geitmyra.no