Adressater på vedlagte adresseliste

 

 

 

 

 

 

Dato:

 

 

Deres ref:

Vår ref (saksnr):

Saksbeh:

Arkivkode:

 

 

200401731-16

Espen Dag Rydland, 23 46 17 35

024

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UTVIKLING PÅ GEITMYRA OG ETABLERING AV NYE SKOLE- OG PARSELLHAGER

 

 

Jeg har den siste tiden mottatt en rekke henvendelser om Geitmyra og nye arealer for skole- og parsellhager. Jeg vil i dette brevet gi en kort redegjørelse for hvordan byrådet arbeider med saken.

 

Eiendoms- og byfornyelseseetaten har gjennomført en mulighetsstudie for Geitmyra. Denne ble presentert i byutviklingskomiteens møte 12. mai. Byrådet har vurdert mulighetsstudien og sett nærmere på utvikling av Geitmyra. Byrådet har også sett på nye arealer som kan brukes til skolehager og parselldyrking.

 

Geitmyra fremstår i dag som et lukket område for dem som bruker skolehagene og parsellene. Byrådet anser boligbygging som lite aktuelt og ønsker at de som bruker Geitmyra i dag fortsatt skal få være der. Det er byrådets ønske å åpne og vitalisere Geitmyra, slik at flere kan få glede av området. Jeg vil derfor invitere brukerne av Geitmyra, bydelene St. Hanshaugen og Sagene og lokalbefolkningen i området til en dialog om hvordan man i fellesskap kan oppnå dette.

 

Byrådet vil også arbeide videre med nye arealer til skolehager og parseller. Eiendoms- og byfornyelsesetaten (EBY) har i samarbeid med bl.a. Friluftsetaten, Plan- og bygningsetaten og Utdanningsetaten foretatt et tomtesøkingsarbeid. Dette arbeidet har strukket seg over lang tid og har resultert i at man har funnet fire aktuelle områder med til sammen ca. 39 dekar som kan brukes til formålene. Til sammenligning utgjør hele Geitmyra 42 da, hvorav ca. 26 da er i bruk til dyrking. Et areal ved Rektorhaugen i bunnen av Damefallene var inne i tidlige vurderinger, men er nå trukket ut. Følgende fire områder vurderes som aktuelle:

 

Øvre Sogn

Et 13 da stort areal tidligere brukt til beitemark nordvest for Solvang hagekoloni. Arealet skråner svakt mot sørvest med beliggenhet mellom eldre blokkbebyggelse langs Gaustadveien, nyere småhusbebyggelse vest for Solvang hagekoloni og Selvaagbyggs nyeste terrasseblokker. Området er regulert til skolehage.

Holdeplass: Sognsveien ved Rolf E. Stenersen allé

Gangavstand fra holdeplass: ca. 500 m

 

Nedre Sogn

Et planert parti på ca. 6,5 da i mellom Solvang hagekoloni og Gaustad sykehus og nord for Sogn videregående skole. Arealet er ikke regulert.

Holdeplass: Sognsveien ved Rolf E. Stenersen allé eller Sogn videregående skole

Gangavstand fra holdeplass: ca. 400 m

 

Brekke

Avlangt, skogbevokst areal, omkring 10 da stort langs markagrensen. Arealet har siden 1990 vært regulert til byggeområde for industri og kontorer, men formålet er uaktuelt på grunn av fare for forurensning til Maridalsvannet.

Holdeplass: Brekkeveien

Gangavstand fra holdeplass: ca. 100-200 m

 

Engebråten

Et gressbevokst, bakkete areal på ca. 9 da ved siden av Engebråten skole. Arealet er regulert til Spesialområde gravlund. Terrenget faller i hovedsak nordvestover mot Gjøvik-banen og Nydalen. Opparbeidelseskostnadene er kalkulert til ca. kr 5 mill.

Holdeplass: Frysjaveien

Gangavstand fra holdeplass: ca. 600 m

 

Ovennevnte eksempler viser arealer som kan komme i tillegg til arealet på Geitmyra. Disse kan gi økte dyrkingsarealer og bli et tilbud om skolehager og parseller til nye brukere og lokalmiljøer. Bydel Nordre Aker, hvor de fire alternativene som er presentert i dette notatet ligger, vil sammen med aktuelle skoler og lokalmiljøer bli invitert til en dialog om eventuell utvikling av ovennevnte områder. Dersom det er tilstrekkelig interesse, vil byrådet arbeide for å få realisert nye skolehager og parseller på disse arealene.

 

 

Vennlig hilsen

 

 

 

Grete Horntvedt

byråd for byutvikling

 

 

 

 

 

 

 

 

Vedlegg:   Adresseliste

Kopi til:

Byrådsavdeling for barn og utdanning

Byrådsavdeling for næring og kultur

Byrådsavdeling for miljø og samferdsel

Byrådsavdeling for velferd og sosiale tjenester

 

Adresseliste

 

Utdanningsetaten

Eiendom- og byfornyelsesetaten

Bjølsen skole

Bolteløkka skole

Grünerløkka skole

Hersleb skole

Marienlyst skole

Sagene skole

Tøyen skole

Ullevål skole

Vestre Aker skole

Sogn videregående skole

Sandaker videregående skole

Bydel St. Hanshaugen

Bydel Sagene

Bydel Nordre Aker

Kloden Internasjonale Senter, Bydel Sagene

Aktivitetshuset Prinsen, Bydel Grünerløkka

Oslo og omegn Økologiske Hagebrukslag, Kierschows g. 9, 0462 Oslo

Det norske Hageselskap avd.Oslo, Sandstuv. 60 A, 1184 Oslo

Oslo Natur og ungdom, Torggata 34, 0183 Oslo

Aksjonen ”La skolehagen leve” v/Per Halvor Tryggseth, Thurmannsg. 5, 0461 Oslo

Kirkelig Fellesråd i Oslo, Postboks 2674 St Hanshaugen, 0131 Oslo

Berg, Nordberg og Sogn Vel, postboks 50, Tåsen, 0801 Oslo