BERG, NORDBERG og SOGN Vel

Postboks 50, Tåsen, 0801 Oslo

 

Grete Horntvedt

Byråd for byutvikling

Rådhuset

0037 Oslo                                                                                            Oslo 25.05.2004

 

Det vises til notat nr. 119/2004 vedrørende nedleggelse av Geitmyra skolehage og nye skole- og parsellhager, saksnr. 200401731-3.

 

Berg, Nordberg og Sogn vel har følgende uttalelse:

Et av forslagene til alternativ beliggenhet er det nederste parkarealet av Damefallene, området ved Rektorhaugen. Dette har helt siden utbyggingen av Nordbergområdet vært fotball-løkke og skibakke for barna til uorganisert idrett og lek. (Selv om det midlertidig har blitt brukt til Riggtomt for Ringbanen.) Utvidelsen av Store Ringvei har allerede tatt en stor del av arealet og vi ser det helt urimelig at også det gjenstående areal skal inngjerdes til spesielt formål. Gjenbygging av byens løkker har gått alt for langt. Tvert imot ber vi om at arbeidet med å regulere området i samsvar med tidligere bruk, nemlig friluftsområde, igangsettes snarlig.

 

Det pågår et generasjonsskifte i de nærmeste borettslag slik at barn og ungdom i stigende grad igjen vil søke til dette området i årene fremover.

 

Vi minner også om at tomten egner seg dårlig til dyrking av grønnsaker i og med at åpningen til Tåsentunnelen rett ved slipper ut store mengder svevestøv over området.

 

Vedrørende arealene vest for Solvang Hagekoloni ber vi om at det tas hensyn til trasèen for turvei B5 i henhold til Grøntplan.

 

Konklusjon:

Vi ber om at sletten nederst i Damefallet tas ut av planen som alternativ skolehagetomt og at arbeid settes i gang snarlig slik at regulering blir overens med tidligere bruk nemlig friluftsområde for uorganisert lek og idrett.

Videre ber vi om at trasèen for turvei B5 ikke nedbygges.

Forøvrig slutter vi oss til brev av 16.05.2004 La skolehagen leve, vern Geitmyra ved Per Halvor Tryggeseth, Signe Kalsnes (s) og Claire Glenton (s)

 

Vennlig hilsen

 

 

.........................

Leder/Berg, Nordberg og Sogn vel

 

 

Kopi: Byutviklingskomitèen

          Bydel Nordre Aker

          Bydel Sagene og St.Hanshaugen

          Oslo bystyre